Linux Shell 编程:写入多行内容到文件中


#Linux


示例1

执行:

$ cat > test.txt <<EOF
你好
世界
EOF

查看文件内容:

$ cat test.txt
你好
世界

示例2

执行:

$ echo "世界" >> test.txt
$ echo "你好" >> test.txt

查看文件内容:

$ cat test.txt
世界
你好

示例3

执行:

$ echo "
世界
你好
" > test.txt

查看文件内容:

$ cat test.txt

世界
你好


( 本文完 )

1、转载请注明原文链接,并可跳转到原文。
2、欢迎关注公众号 乐天笔记