Java 8 学习笔记

整理 Java 8 的新特性。

👉 所有文章
lambda 匿名函数
函数式接口 Java 8 : 函数式接口注解 FunctionalInterface Java 8 : 函数式接口 Runnable : 无参数, 无返回值 Java 8 : 函数式接口 Callable : 无参数, 有返回值 Java 8 : 函数式接口 Supplier : 无参数, 有返回值 Java 8 : 函数式接口 Consumer : 1个参数, 无返回值 Java 8 : 函数式接口 Function : 1个参数, 有返回值 Java 8 : 函数式接口 BiFunction : 2个参数, 有返回值
函数引用 Java 8 : 函数引用
文章目录