Docker 安装


#Docker#


Docker 不能安装在 32位的操作系统上,可以安装在 64 位的多种操作系统上。

Windows 下安装 Docker 进入 https://www.docker.com/products/docker-desktop 下载安装包安装即可。

macOS 下安装 Docker 进入 https://www.docker.com/products/docker-desktop 下载安装包安装即可。

Ubuntu 下安装 Docker 按照官方文档,依次执行下面的命令安装即可:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

docker-ce 中的 ce是 community edition 社区版本的意思。

执行下面的命令可以卸载:

$ sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

官方文档中各Linux发行版下docker的安装方法:

 • ubuntu: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/
 • debian: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/debian/
 • centos: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/centos/
 • fedora: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/fedora/

( 本文完 )